Členstvo v KOCR

Členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu

Každá oblastná organizácia cestovného ruchu vzniknutá podľa Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu pôsobiaca na území Bratislavského samosprávneho kraja sa môže stať členom krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava.   Podmienky členstva, práva a povinnosti členov upravujú Stanovy krajskej organizácie cestovného ruchu. Záujemca o členstvo  – oblastná organizácia podá žiadosť o prijatie na predpísanom formulári (v prílohe). O prijatie za člena rozhoduje Valné zhromaždenie krajskej organizácie, na ktorom záujemca o členstvo pristúpi k Zakladateľskej zmluve a Stanovám krajskej organizácie. Po zaplatení členského príspevku požiada krajská organizácia Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR o zápis nového člena do zoznamu členov.        


Prečo sa stať členom? 

Predovšetkým ide o dosiahnutie synergie v oblasti rozvoja a propagácie turistických atraktivít Bratislavského kraja. Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava plánuje spoločne so svojou členskou základňou tvoriť a realizovať marketing a propagáciu doma a v zahraničí, podporovať kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, organizovať podujatia pre obyvateľov a návštevníkov, spolupracovať pri zostavovaní a realizácii rozvojových koncepcií a dokumentov, iniciovať tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu. Cieľom aktivít je zvýšenie poznania značky destinácie Bratislava Region, predĺženie príjazdov a pobytu návštevníkov, zvýšenie príjmov z rozvoja turizmu a rozšírenie pracovných miest v službách cestovného ruchu. Spolupráca krajskej organizácie s každou z oblastných organizácií na území Bratislavského kraja je dôležitou súčasťou a prostriedkom dosiahnutia uvedených cieľov. Ako členská organizácia bude poskytovať poradensko-konzultačné služby svojim členom a ochraňovať ich záujmy.

 

Príručka o fungovaní destinačného manažmentu

Príručka destinačného manažmentu je manuálom pre všetkých, ktorí hľadajú cestu rozvoja v oblasti cestovného ruchu. Je písaná tak pre zástupcov miestnych a regionálnych samospráv, ako pre podnikateľský sektor, pre združenia a spolky aktívne v oblasti turizmu.   Inšpirujúcou sa môže stať aj pre obyvateľov „turisticky frekventovaných“ území Slovenska. Autori jednoducho a zrozumiteľne opisujú podstatu a význam cestovného ruchu, destinačného manažmentu, jeho pracovných postupov a procesov, uvádzajú aj fakty z domácej a zahraničnej praxe. Veríme, že sa stane užitočným sprievodcom na ceste k rozvoju Vášho regiónu.


Instagram

#bratislavaregion
Sleduj @bratislavaregion.travel a vlož do svojich fotiek hashtag #bratislavaregion.
Najlepšie fotky pridáme na náš účet!
Viac z Instagramu